Rigazzi’s archdiocese impact long-running, far-reaching